วิธีการบวกเศษส่วน แบบเข้าใจง่าย

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเศษส่วน การบวกเศษส่วนนั้นเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญและควรทราบในการเรียนคณิตศาสตร์ นี่เป็นเนื้อหาในบทนี้

  • กฏการบวกเศษส่วน
  • การบวกเศษส่วนที่เศษเท่ากัน
  • การบวกเศษส่วนที่เศษไม่เท่ากัน

กฏการบวกเศษส่วน

การบวกเศษส่วนจะต้องทำให้ส่วนของตัวเลขทั้งสองเท่ากันก่อนนำมาบวกกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกรณีคือ 1) ถ้าส่วนของตัวเลขเท่ากันแล้ว เราสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลย 2) แต่หากเศษของตัวเลขไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้เศษเท่ากันก่อนจึงจะสามารถนำมาบวกกันได้

ในการบวกเศษส่วนจะนำเพียงเศษมาบวกกันเท่านั้น โดยที่ส่วนของตัวเลขจะยังคงเดิม ต่อไปมาดูตัวอย่างการบวกเศษส่วนกันเลย

การบวกเศษส่วนที่เศษเท่ากัน

การบวกเศษส่วนในกรณีที่ส่วนของตัวเลขเท่ากัน สามารถนำเศษมาบวกกันได้ทันที นี่เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้

1 4 + 2 4 = ?

เนื่องจากส่วนของตัวเลขเท่ากันแล้ว เราสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลยจะได้คำตอบเป็น

1 4 + 2 4 = 3 4

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้

2 5 + 4 5 = ?

เช่นเดียวกับข้อก่อนหน้า นำเศษมาบวกกันเลยจะได้คำตอบเป็น

2 5 + 4 5 = 6 5

การบวกเศษส่วนที่เศษไม่เท่ากัน

ในกรณีที่ส่วนของตัวเลขไม่เท่ากัน จะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยนำส่วนของแต่ละตัวเลขไปคูณกับทั้งเศษและส่วนของอีกตัวเลข เมื่อส่วนเท่ากันแล้วก็บวกเศษเข้าด้วยกันได้ มาดูตัวอย่างกันเลย

ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้

1 2 + 1 4 = ?

จะเห็นว่าส่วนของตัวเลขไม่เท่ากัน เพื่อทำให้ส่วนเท่ากันนำส่วนของอีกตัวเลขไปคูณกับทั้งเศษและส่วนของอีกตัวเลขจะได้

1 × 4 2 × 4 + 1 × 2 4 × 2 = ?

คำนวณหาผลคูณจะได้

4 8 + 2 8 = ?

ในตอนนี้เศษของตัวเลขทั้งสองเท่ากันได้แล้ว คำนวณหาผลบวกของเศษส่วนโดยนำเศษมาบวกจะได้

4 8 + 2 8 = 6 8

ตัวอย่างที่ 4 จงหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้

2 3 + 4 5 = ?

เนื่องจากส่วนไม่เท่ากัน นำส่วนของอีกตัวเลขไปคูณกับทั้งเศษและส่วนของอีกตัวเลขจะได้

2 × 5 3 × 5 + 4 × 3 5 × 3 = ?

คำนวณหาผลคูณจะได้

10 15 + 12 15 = ?

ในตอนนี้เศษของตัวเลขทั้งสองเท่ากันได้แล้ว คำนวณหาผลบวกของเศษส่วนโดยนำเศษมาบวกจะได้

10 15 + 12 15 = 22 15

เมื่อการบวกเสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถลดทอนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำ หรือแปลงให้เป็นจำนวนคละได้ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นเศษส่วนเกิน

บทสรุป

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการบวกเศษส่วนแบบเข้าใจง่าย โดยกฏหลักของการบวกเศษส่วนจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อน โดยสามารถสรุปได้เป็นสองกรณีดังนี้

  1. ในกรณีที่ส่วนของตัวเลขทั้งสองเท่ากันแล้ว นำเศษบวกกันได้เลย
  2. ในกรณีที่ส่วนของตัวเลขทั้งสองไม่เท่ากัน ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนจึงจะสามารถบวกได้