เครื่องหมายหลังชื่อหุ้นคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร

การซื้อขายหุ้นผ่านแอพหรือโปรแกรมเล่นหุ้นอย่าง Streaming คุณคงจะเคยเห็นเครื่องหมายต่างๆ ที่อยู่หลังชื่อหุ้นและอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรและมีความหมายอย่างไร วันนี้ semih จะพาคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นรูปแบบต่างๆ กัน

เครื่องหมาย CA

เครื่องหมาย CA อยู่หลังชื่อหุ้น นั่นเป็นการแจ้งเตือนว่าหุ้นดังกล่าวกำลังจะมีเครื่องหมายอื่นเกิดขึ้นตามมาภายใน 7 วัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กำลังจะมีเหตุกาณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนั้นนั่นเอง โดยเมื่อเกิดเครื่องหมาย CA ขึ้นจะมีการบอกด้วยว่าเครื่องหมายที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเครื่องหมายอะไรและเกิดขึ้นวันไหน

ยกตัวอย่างเช่นหุ้น A ขึ้นเครื่องหมายเป็น A (CA) และมีรายละเอียดเป็น XD: 13/03/2024, XM: 13/03/2024 นั่นหมายความว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD และ XM ในวันที่ 13 มีนาคม 2024

เครื่องหมายที่ขึ้นต้นด้วย X

เครื่องหมายที่ขึ้นต้นด้วย X เช่น XD, XM, XR, XW เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการไม่ได้รับสิทธิหากเราซื้อหุ้นในตอนที่เครื่องหมายเหล่านี้แสดงอยู่ เช่น เครื่องหมาย XD ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับเงินปันผลในรอบจ่ายปันผลที่กำลังจะมาถึงหรือ XM หมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในรอบการประชุมที่จะมาถึง นี่เป็นเครื่องหมายตระกูล X ทั้งหมด

เครื่องหมายความหมาย
XD (Excluding Dividend)ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
XR (Excluding Right)ไม่มีสิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW (Excluding Warrant)ไม่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XS (Excluding Short-term Warrant)ไม่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
XT (Excluding Transferable Subscription Right)ไม่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XI (Excluding Interest)ไม่มีสิทธิรับดอกเบี้ย
XP (Excluding Principal)ไม่มีสิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
XA (Excluding All)ไม่มีสิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
XE (Excluding Exercise)ไม่มีสิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XM (Excluding Meetings)ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XN (Excluding Capital Return)ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB (Excluding Other Benefit)ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

เครื่องหมายที่ขึ้นต้นด้วย T

หุ้นที่มีเครื่องหมายที่ขึ้นต้นด้วย T หลังชื่อหุ้นนั้นเป็นสัญญาณแจ้งเตือนนักลงทุนว่าหุ้นดังกล่าวมีการซื้อขายที่ผิดปกติเกิดขึ้นภายในตลาดหุ้น ดังนั้นคุณควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นที่มีเครื่องหมายเหล่านี้ โดยเครื่องหมายที่ขึ้นต้นด้วยตัว T จะแบ่งออกเป็นระดับ ซึ่งได้แก่ T1, T2 และ T3 เป็นการบอกระดับของความปกติ T1 ผิดปกติน้อยสุด และ T3 มากที่สุดหรือมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเข้าชื้อหุ้นในเวลานี้นั่นเอง

เครื่องหมายเตือนแจ้งเตือน

H (Trading Halt) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้นเครื่องหมาย H ดังนี้

  1. มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงและรอคำชี้แจงจากบริษัทและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
  2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งน่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่มทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ทันที
  3. บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
  4. มีเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

หมายเหตุ เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์สามารถปลดเครื่องหมาย H ได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลาซื้อขาย

SP (Trading Suspension) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้นเครื่องหมาย SP ดังนี้

  1. เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที
  2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม
  3. บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด
  4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
  5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอน หรือการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิ หรือการขายคืน
  6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

P (Pause) คือครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยจะใช้กับหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดให้เข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากสภาพการซื้อขายผิดปกติ

C (Caution) คือเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ

NP (Notice Pending) คือเครื่องหมายที่จะขึ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

NR (Notice Received) คือเครื่องหมายที่จะขึ้นเมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการ Pending (NP) ไว้แล้ว

NC (Non-Compliance) คือเครื่องหมายที่จะขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายชั่วคราว

ST (Stabilization) คือเครื่องหมายที่จะขึ้นเมื่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

ที่มา: https://www.set.or.th/