ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างง่าย

ค่าเฉลี่ย (Mean) คือค่ากลางของตัวเลขที่ใช้ในทางสถิติเพื่อบ่งบอกว่าข้อมูลส่วนมากนั้นใกล้เคียงค่านี้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าเฉลี่ียและวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างง่าย พร้อมตัวอย่างการคำนวณทีละขั้นตอน มาเริ่มกันเลย

ค่าเฉลี่ยสามารถคำนวณได้จากการหาผลรวมของตัวเลข แล้วนำมาหารด้วยจำนวนของตัวเลขทั้งหมด ซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรได้คือ

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของตัวเลขทั้งหมด / จำนวนของตัวเลข

นี่เป็นสูตรอย่างง่ายเพียงสูตรเดียวสำหรับการหาค่าเฉลี่ย ต่อไปมาดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขต่อไปนี้

5, 8, 11

หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 5 + 8 + 11 = 24
นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 3 ตัวเลข
คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยแทนค่าลงในสูตรจะได้ 24 / 3 = 8

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขคือ 8

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขต่อไปนี้

ต่อไปเป็นตัวอย่างกับตัวเลขที่มีจำนวนมากขึ้นนั่นคือ

5, 3, 19, 28, 27, 27, 20, 1, 12, 26

หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 5 + 3 + 19 + 28 + 27 + 27 + 20 + 1 + 12 + 26 = 168
นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 10 ตัวเลข
คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยแทนค่าลงในสูตรจะได้ 168 / 10 = 16.8

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขคือ 16.8

จะเห็นว่าจากสองตัวอย่างที่ผ่านจะเห็นว่าขั้นตอนการคำนวณนั้นเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนของตัวเลขที่มากขึ้น ในกรณีนี้คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยคำนวณก็ได้

ตัวอย่างที่ 3 จงหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขต่อไปนี้

ต่อไปมาดูวิธีหารคำนวณหาค่าเฉลี่ยจากตัวเลขที่มีจำนวนเต็มลบด้วยกัน

9, -8, 3, 12, -6

หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 9 – 8 + 3 + 12 – 6 = 10
นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 5 ตัวเลข
คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยแทนค่าลงในสูตรจะได้ 10 / 5 = 2

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขคือ 2

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่สามารถพบได้ทั้วไปในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณหาความสูงเฉลี่ย

กลุ่มเพื่อนรักกลุ่มนี้มีกันอยู่ 4 คน และแต่ละคนมีความสูงดังนี้

คริสสูง 180 เซนติเมตร
เอมิลีสูง 163 เซนติเมตร
เจมส์สูง 175 เซนติเมตร
จูเลียสูง 168 เซนติเมตร

จงคำนวณหาความสูงเฉลี่ยของพวกเขา

หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 180 + 163 + 175 + 168 = 686
นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 4 ตัวเลข
คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยแทนค่าลงในสูตรจะได้ 686 / 4 = 171.5

ความสูงเฉลี่ยคือ 171.5

ตัวอย่างที่ 5 การคำนวณหาเกรดเฉลี่ย

ต่อไปเป็นตัวอย่างการคำนวณหาเกรดเฉลี่ย semih ได้สอบปลายภาคในโรงเรียนและได้เกรดในวิชาต่างๆ ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ได้เกรด 4
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้เกรด 3.5
วิชาภาษาไทย ได้เกรด 4
วิชาสังคม ได้เกรด 3
วิชาศิลปะ ได้เกรด 2.5
วิชาพละ ได้เกรด 3

จงหาว่า semih ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไรสำหรับภาคเรียนนี้

หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 4 + 3.5 + 4 + 3 + 2.5 + 3 = 20
นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมดจะได้ 6 ตัวเลข
คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยแทนค่าลงในสูตรจะได้ 20 / 6 = 3.3333… (ได้ผลลัพธ์เป็นทศนิยมซ้ำ)

เกรดเฉลี่ยของ semih คือ ~3.33

และนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยที่ควรรู้และเราหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่มีประโยชน์ในทางสถิติเนื่องจากมันใช้สำหรับบอกค่ากลางที่ข้อมูลส่วนมากใกล้เคียงได้ มันจึงสำคัญในการเข้าใจและทราบวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเนื่องจากความรู้นี้จะอยู่กับคุณตลอดไป